Asamango
height 25 mm
width 22 mm
finish length hole distancePK
51.42805.29 Text3 190 mm 160 mm2
51.42806.29 Text3 350 mm 320 mm2
Rucan
2 Jahre
aluminum anodized
height 22 mm
width 20 mm
length hole distancePK
51.40200.50 36 mm 16 mm1
Rucan
2 Jahre
stainless steel
height 22 mm
width 20 mm
length hole distance hole distance hole distancePK
51.40200.05 36 mm 16 mm 1
51.40201.05 175 mm 128 mm 2
51.40202.05 200 mm 160 mm 3
51.40203.05 250 mm 224 mm 3
51.40204.05 300 mm 256 mm 3
51.40205.05 350 mm 320 mm 3
51.40206.05 400 mm 352 mm 3
51.40207.05 450 mm 416 mm 3
51.40208.05 500 mm 240 mm 240 mm 3
51.40209.05 700 mm 320 mm 320 mm 3
51.40210.05 725 mm 352 mm 352 mm 3
51.40211.05 800 mm 384 mm 384 mm 3
51.40212.05 900 mm 288 mm 288 mm 288 mm3
51.40213.05 1000 mm 320 mm 320 mm 320 mm3
51.40214.05 1100 mm 352 mm 352 mm 352 mm3
Edge round
height 22 mm
width 23 mm
finish finish length hole distancePK
51.40180.05 aluminum stainless steel 200 mm 170 mm2
Version 1.25 / 2021-10-08 14:26:25 © Beat Bucher AG, CH-8274 Tägerwilen
Titel fehlt
Beschreibung fehlt