Asabriso
2 Jahre
height 30 mm
width 6 mm
width 11 mm
support 16 °
finish length hole distancePK
51.42445.05 stainless steel 173 mm 160 mm3
Delta
2 Jahre
height 30 mm
width 10 mm
finish length hole distancePK
51.40041.05 stainless steel 156 mm 128 mm2
Asamedia
2 Jahre
finish length hole distance height widthPK
51.42064.04 mat chrome 155 mm 128 mm 32 mm 20 mm3
51.42064.06 mat nickel brushed 155 mm 128 mm 32 mm 20 mm3
51.42065.06 mat nickel brushed 192 mm 160 mm 34 mm 22 mm3
Asaslim
2 Jahre
height 30 mm
thickness 8 mm
finish length hole distancePK
51.42218.05 stainless steel 200 mm 160 mm3
Asame
2 Jahre
height 31 mm
Ø 8 mm
finish length hole distancePK
51.42235.04 mat chrome 141 mm 128 mm3
51.42235.06 mat nickel brushed 141 mm 128 mm3
Version 1.17 / 2021-01-11 18:34:52 © Beat Bucher AG, CH-8274 Tägerwilen
Titel fehlt
Beschreibung fehlt