Asabama
2 Jahre
height 28 mm
width 8 mm
finish length hole distancePK
51.42410.05 stainless steel 161 mm 128 mm2
51.42411.05 stainless steel 193 mm 160 mm2
51.42415.05 stainless steel 353 mm 320 mm3
Asaround
2 Jahre
height 35 mm
Ø 10 mm
finish length hole distancePK
51.42204.10 stainless steel polished 170 mm 160 mm3
Asabora
2 Jahre
height 25 mm
width 16 mm
finish length hole distance hole distancePK
51.42440.05 stainless steel 260 mm 160 mm 192 mm3
51.42441.05 stainless steel 400 mm 320 mm 3
Struktura
height 26 mm
width 16 mm
finish length hole distancePK
51.40941.05 stainless steel 144 mm 128 mm2
Asatilo
2 Jahre
height 33 mm
width 12 mm
finish length hole distancePK
51.42012.06 mat nickel brushed 148 mm 128 mm2
Version 1.18 / 2022-04-21 09:30:09 © Beat Bucher AG, CH-8274 Tägerwilen
Titel fehlt
Beschreibung fehlt