Asabama
height 28 mm
width 8 mm
finish length hole distancePK
51.42410.05 stainless steel 161 mm 128 mm2
51.42411.05 stainless steel 193 mm 160 mm2
51.42415.05 stainless steel 353 mm 320 mm3
Asaround
height 35 mm
Ø 10 mm
finish length hole distancePK
51.42204.10 stainless steel polished 170 mm 160 mm3
Asabora
height 25 mm
width 16 mm
finish length hole distance hole distancePK
51.42440.05 stainless steel 260 mm 160 mm 192 mm3
51.42441.05 stainless steel 400 mm 320 mm 3
Struktura
height 26 mm
width 17 mm
finish length hole distancePK
51.40936.06 mat nickel brushed 145 mm 128 mm2
Asatilo
height 33 mm
width 12 mm
finish length hole distancePK
51.42012.06 mat nickel brushed 148 mm 128 mm2
Version 1.16 / 2021-01-11 18:33:25 © Beat Bucher AG, CH-8274 Tägerwilen
Titel fehlt
Beschreibung fehlt